Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020–2021 m. m.


Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019–2020 m. m.


Mokyklos išorinio vertinimo ataskaita


Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2016–2017 m. m.

 Tikslai: 1. Atlikti 2 srities Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2.2. temos Vadovavimas mokymuisi 2.2.1. rodiklio Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas įsivertinimą.

              2. Pagal gautus rezultatus pateikti rekomendacijas problemų sprendimui.

              3. Įtraukti visą mokyklos bendruomenę į mokyklos ugdymo(si) kokybės tobulinimą.

 Metodai: 1. Tėvų, mokinių ir mokytojų apklausa naudojant IQES platformos mokyklų įsivertinimo įrankius.

              2. Aktyvių mokinių forumas.

              3. Diskusijos metodinėse grupėse aptariant rezultatus ir pateikiant pasiūlymus.

              4. Pasiūlymų dėžutė.

Išvada

 Atlikę   2 srities Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2.2. temos Vadovavimas mokymuisi 2.2.1. rodiklio Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas įsivertinimą, nustatėme, kad esame 3 lygyje.

 Problemos

 • Mokykloje nėra bendros veiksmingos skatinimo sistemos.
 • Mokinių manymu, mokytojai nepakankamai aiškiai pasako, ko jie tikisi iš mokinių, o pastarieji ne visi geba tai išsakyti patys.
 • Mokiniai nemoka planuoti savo laiko.
 • Mokiniams nepakanka to, kaip yra individualizuojamos užduotys atsižvelgiant į jų pažangumą.
 • Nepakankamai pastebima ir įvertinama kiekvieno mokinio pažanga.
 • Mokiniams per mažai sudaromos sąlygos kurti, pasirinkti užduoties atlikimo būdus pagal gebėjimus ir pomėgius.

 Rekomendacijos

 • Sukurti veiksmingą mokinių skatinimo sistemą.
 • Daugiau dėmesio skirti tikslų ir lūkesčių įvardinimui mokiniams (pamokose, mokslo metų/trimestrų pradžioje/pabaigoje ir t. t.) ir mokyti moksleivius juos išsikelti ir išsakyti.
 • Skatinti (organizuojant paskaitas, klasės valandėlių metu, bendrų susirinkimų metu, informaciniais straipsniais ir kt.) tėvus kreipti daugiau dėmesio į vaikų dienotvarkę, kad jie tinkamai paskirstytų savo laiką (poilsiui, darbui, pramogoms).
 • Stebėti mokinių pažangą ir rezultatus ir vadovautis jais diferencijuojant ir individualizuojant užduotis.
 • Pagal galimybes leisti mokiniams pasirinkti jiems priimtinesnius darbo atlikimo, pristatymo, atsiskaitymo būdus, skatinančius kūrybiškumą.